Informačná povinnosť prevádzkovateľa

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE DOTKNUTÚ OSOBU

Prevádzkovateľ:       
DESIGN TRADE s.r.o.
Bratislavská 65, Galanta
IČO: 44 855 354

Kontakt na zodpovednú osobu:
info@openupdesign.sk

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame v rámci plnenia nášho záväzku vyplývajúceho z právneho vzťahu vzniknutého na základe Vašej objednávky a/alebo uzatvorenej zmluvy. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej osobné údaje sú spracúvané, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa pre zálohovanie. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané ihneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z.

Vaše osobné údaje, ktoré ste ako dotknutá osoba uviedla vo formulári, budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom zabezpečenia plnenia nášho záväzku voči dotknutej osobe.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Práva dotknutej osoby

  • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má k dispozícii prevádzkovateľ, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých podstatných okolností. Prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že v tomto rozsahu nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby sa prestali používať Vaše osobné údaje. Je to prípad, keď sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje prevádzkovateľ využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý zákonný oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.