Všeobecné obchodné podmienky

DESIGN TRADE, s.r.o.,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD, STAV: 01.11.2020

1. Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., pre internetový obchod

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., so sídlom Bratislavská 65, Galanta 924 01, Slovenská republika, IČO: 44 855 354, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 24025/T, oddiel Sro, (ďalej len „DESIGN TRADE, s.r.o.,“ alebo „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o., (predávajúci) a jej zmluvnými partnermi (kupujúci), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode DESIGN TRADE, s.r.o., na internetovej stránke https://www.openupdesign.sk / (ďalej len „internetový obchod“).
  2. Zmluvným partnerom spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., môže byť buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).
  3. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o., nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len „spotrebiteľ“).
  4. Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy so spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o., koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohoto odseku d) (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.
  5. Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.
  6. Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie.“ Potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP, a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.

2. Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho a orgánu dozoru:

  1. Identifikácia predávajúceho:
   DESIGN TRADE, s.r.o.,
   Bratislavská 65/48, Galanta 924 01, Slovenská republika (ďalej len „sídlo“ alebo „adresa“)
   IČO: 44 855 354,
   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 24025/T, oddiel Sro
   DIČ: 2022860884
   IČ DPH: SK2022860884
   Telefónne číslo: +421 905 563 999
   E-mailová adresa: info@openupdesign.sk
  2. Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
   odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
   http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy

Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).

Týmto spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., oznamuje, že:

 1. Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o., v internetovom obchode DESIGN TRADE, s.r.o., a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.
 2. Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o., v internetovom obchode DESIGN TRADE, s.r.o., sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď odsek h) nižšie).
 3. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).
 4. Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):
  (i) platba v predajni;
  (ii) platba platobnou kartou;
  (iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom;
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).
 6. Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy.
 7. Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete na adrese www.openupdesign.sk.
 8. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu DESIGN TRADE, s.r.o..
 9. Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., dáva zákazník spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).
 10. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  i. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie o zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza na adrese www.openupdesign.sk.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku j) vyššie.
 11. Nižšie uvedené odseky l) až r) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku j) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v predajni DESIGN TRADE, s.r.o., alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť, spotrebiteľ sám znáša náklady spojené so zaslaním alebo vrátení tovaru (balné, poštovné, poistenie,…).
 14. Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru. Táto adresa je uvedená na etikete pre vrátenie tovaru. Etiketu spotrebiteľ nalepí na zásielku. Pokiaľ k zásielke nie je priložená etiketa na vrátenie tovaru, kontaktuje spotrebiteľ Zákaznícke centrum DESIGN TRADE, s.r.o., na emailovej adrese info@openupdesign.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 563 999 Zákaznícke centrum spotrebiteľovi zašle etiketu na adresu uvedenú v objednávke alebo na ním uvedený email.
 15. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie (napr. dodací list a iné), čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.
 16. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 17. V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť DESIGN TTRADE, s.r.o., je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku r) tohto článku nižšie. Spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.
 18. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, DESIGN TRADE, s.r.o., nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si DESIGN TRADE, s.r.o., vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.
 19. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci DESIGN TRADE, s.r.o., vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete na adrese www.openupdesign.sk .

4. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.
 2. Zmluvným jazykom je slovenčina.
 3. Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.
 4. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

 1. Objednávka dodania tovaru môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
 2. Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka.
 3. Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.
 4. Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o.. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný informovať o tejto skutočnosti spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., a svoje heslo bezodkladne zmeniť .
 5. Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o.: upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.

6. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., („objednávka“).
 2. V tejto súvislosti si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť online“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po aktívnom potvrdení vyhlásení, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, ako napr. „Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie“. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.
 3. Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju.
 4. Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.
 5. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:
  i. Platobná metóda platba v predajni alebo bežný a rýchly prevod.
  Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba v predajni alebo bežný a rýchly prevod, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o.. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.
  ii. Platobná metóda platba kartou
  Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o. (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. po preverení dostupnosti tovaru potvrdí odoslanie tovaru prostredníctvom emailovej správy o odoslaní tovaru. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.
 6. Kúpnou zmluvou sa spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. cenu za tovar a tovar prevziať.

7. Ceny, platba, faktúra

 1. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.
 2. Platba môže byť realizovaná platbou v predajni, platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je 15 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny. V prípade, ak má zákazník záujem o dodanie tovaru z internetového obchodu predávajúceho, je potrebné tento tovar znovu objednať.
 3. V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v predajni je tovar odoslaný po zaplatení.
 4. Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr DESIGN TRADE, s.r.o. Faktúra bude odoslaná až s expedíciou poslednej zásielky.

8. Výhrada vlastníckeho práva

 1. U zákazníkoch, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.
 2. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:
  i. Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. voči zákazníkovi.
  ii. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

9. Dodanie, miesto plnenia

 1. Spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. zákazníkovi umožní disponovať s tovarom na mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.
 2. Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“).
 3. Ak spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. tovar odošle, odovzdáva spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania. Tovar je doručovaný za prvé dvere/bránu miesta dodania určeného zákazníkom pod podmienkou, že miesto dodania umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade je miestom prevzatia tovaru hrana vozidla (hydraulické čelo) dopravcu, ktorého spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. poverila prepravou tovaru.
 4. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.
 5. Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., ak sa spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. a zákazník nedohodnú inak.
 6. Ak spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. tovar odošle, spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.
 7. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.
 8. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb.
  V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku. Spôsob dodania závisí od objednaného tovaru a je ponúkaný spoločnosťou DESIGN TRADE, s.r.o. pred uzavretím zmluvy.
  Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode predávajúceho. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania. Uvedená doba dodania tovaru začína plynúť:
  i. v prípade platby v predajni alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. obdrží platbu
  ii. v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky
 9. Doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov. V bežnom čase pre vybraného dopravcu spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o..

10. Škody spôsobené pri preprave:

 1. Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave zákazník musí pri prevzatí tovaru potvrdiť dopravcovi. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.
 2. Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky pred dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

11. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

 1. Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamačný poriadok nájdete na adrese www.openupdesign.sk
 2. zodpovednosť spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. voči zákazníkom sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

12. Odstúpenie od zmluvy

 1. Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), odsek j) až r) týchto VOP a príslušnými zákonnými ustanoveniami.
 2. Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy (Obchodný zákonník).
 3. Spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

13. Kódexy správania

 1. Ochrana osobných údajov.
  Spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. zaobchádza s údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o. v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaná vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na adrese www.openupdesign.sk.

14. Rezervácia a vyzdvihnutie

 1. Prostredníctvom služby “rezervácia a vyzdvihnutie” v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. si môže zákazník zarezervovať tovar v niektorej z predajní DESIGN TRADE, s.r.o.. Pre využitie tejto služby zadá zákazník vybraný tovar, zvolenú predajňu pre vyzdvihnutie a vyberie termín jeho vyzdvihnutia (najneskôr 7 dní od odoslania rezervácie). Tovar bude následne pripravený pre zákazníka na vyzdvihnutie vo vybranej predajni DESIGN TRADE, s.r.o. v zvolenom termíne. Ak si zákazník nevyzdvihne tovar ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní po márnom uplynutí tohto termínu, nebude už možné rezervovaný tovar vyzdvihnúť a v prípade záujmu zákazníka je potrebná nová rezervácia.
 2. Zarezervovaním tovaru na vyzdvihnutie v predajni nedôjde prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu DESIGN TRADE, s.r.o. k uzavretiu kúpnej zmluvy na tovar. Kúpna zmluva je uzavretá až vo vybranej predajni DESIGN TRADE, s.r.o. pri prevzatí tovaru a zaplatení ceny tovaru zákazníkom.
 3. V prípade služby “rezervácia a vyzdvihnutie” nie je možné uhradiť tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o.. Úhradu tovaru možno vykonať len v zákazníkom vybranej predajni DESIGN TRADE, s.r.o. pri vyzdvihnutí tovaru a platobnými metódami, ktoré predajňa akceptuje.

15. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy. Platne uzavretá kúpna zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke https://www.openupdesign.sk/.
 2. Tieto VOP sú k dispozícii na adrese sídla spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., v predajniach DESIGN TRADE, s.r.o. a elektronicky na adrese https://www.openupdesign.sk/.
 3. Objednávky v internetovom obchode spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o. môžu byť prijímané 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Stav všeobecných obchodných podmienok: 01.11.2020